W życiu narodu, ludzie jak fale morskie przychodzą i odchodzą,a naród jak ocean jest wieczny. Tam, gdzie dobro Ojczyzny w grę wchodzi, interes jednostki żadnego nie ma znaczenia

- gen. broni Kazimierz Sosnkowski

Stowarzyszenie

Dnia 25 czerwca 2022 r. odbyło się walne zgromadzenie Stowarzyszenia  Budowy Pomnika-Popiersia Generała Kazimierza Sosnkowskiego. Na inaugurującym spotkaniu zmieniona została nazwa stowarzyszenia. Obecnie figuruje ono jako Stowarzyszenie Pamięci Generała Kazimierza Sosnkowskiego. Ustalony został także skład, status oraz cele stowarzyszenia.

Cele Stowarzyszenia

* kultywowanie pamięci o generale Kazimierzu Sosnkowskim

* upowszechnianie wiedzy o życiu i zasługach generała Kazimierza Sosnkowskiego

* promowanie wartości patriotycznych i niepodległościowych

* propagowanie zasad dotyczących etyki działań zbrojnych

* prowadzenie badań naukowych

 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

* organizowanie odczytów, prelekcji, wykładów, seminariów, konferencji, itp.,

* organizowanie imprez kulturalnych,

* podejmowanie współpracy z organami państwowymi i samorządowymi,

* podejmowanie współpracy z instytucjami naukowymi, edukacyjnymi,

* kulturalnymi, mediami i innymi organizacjami o podobnych celach,

* pozyskiwanie środków pieniężnych lub rzeczowych na działalność statutową.

logo-pieczęć

wesprzyj nas

STOWARZYSZENIE pAMIĘCI GENERAŁA kAZIMIERZA sOSNKOWSKIEGO W SULEJÓWKU

KRS: 0000684969

NUMER KONTA: Bank Pekao S. A. 08 1240 2148 1111 0010 7481 8630pomnik generał kazimierz Sosnkowski

pomnik gen.kazimierza sosnkowskiego w sulejówku